Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Delmau-shop.nl, gevestigd te Wijchen Ge Gamert 2216, verder te noemen Delmau-shop.nl, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 09147298.
De onderstaande tekst geldt vanaf 01 januari 2010. Goedgekeurd is dat daar waar het woord “Schriftelijk” staat gelijkstelling van toepassing is voor Email berichten in PDF formaat danwel via een reguliere email zonder ondertekening.

Artikel 1. Geldigheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of overeenkomsten.
1.2 Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.
1.3 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepalingen van deze voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door Delamu-shop.nl gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
2.2 Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke Delmau-shop.nl bekend maakt zijn voor Delmau-shop.nl niet bindend en zijn slechts bedoelt om een algemene voorstelling te geven van hetgeen Delmau-shop.nl aanbiedt. Afwijkingen geven de koper geen recht om de ontvangst van de producten en/of zaken dan wel de betaling daarvan te weigeren of enigerlei schadevergoeding van Delmau-shop.nl te verlangen.
2.3 Delmau-shop.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van reden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Orders worden slechts aanvaard tegen tarieven zoals deze gelden op de dag van levering, tenzij bij het aanvaarden van de order de prijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen en deze door Delmau-shop.nl schriftelijk is/zijn bevestigd dan wel aanvaard. Aan oude publicaties waarin andere tarieven en kortingen worden genoemd dan de voor de betreffende order door Delmau-shop.nl vastgestelde tarieven en kortingen, kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2 Alle door Delmau-shop.nl genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
3.3 Verzending en vervoer van producten en zaken geschiedt voor rekening van de koper volgens de tarieven op de site.
3.5 Producten en/of zaken welke door Delmau-shop.nl niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door Delmau-shop.nl ten behoeve van de klant worden besteld. De koper verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. Speciaal door Delmau-shop.nl bestelde producten en/of zaken worden door Delmau-shop.nl na aflevering niet retourgenomen en mogen niet door de klant geweigerd worden.
3.7 Overeenkomsten zijn eerst bindend voor partijen na schriftelijke bevestiging dan wel aanvaarding zijdens Delmau-shop.nl.
3.8 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig, indien deze door Delmau-shop.nl zijn geaccepteerd, dan wel indien deze door Delmau-shop.nl schriftelijk zijn bevestigd en hiertegen binnen 3 werkdagen na verzending van de bevestiging
3.9 Montage – of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de koper tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 4. Levertijd
4.1 De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Delmau-shop.nl schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
Artikel 5. Deelleveringen
5.1 Delmau-shop.nl is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Delmau-shop.nl gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De transportkosten komen bij deelleveringen voor rekening van de Delmau-shop.nl tenzij anders aangegeven.
Artikel 6. Annulering
6.1 De koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren indien de koper dit schriftelijk aan Delmau-shop.nl kenbaar heeft gemaakt. Delmau-shop.nl dient per omgaande de schriftelijke annulering te bevestigen, zodat de overeenkomst nietig verklaart kan worden.
6.2 Speciaal bestelde of geproduceerde goederen en/of zaken voor de koper kunnen nooit geannuleerd worden door de koper. Deze goederen en/of zaken worden niet retour genomen en mogen niet door de klant geweigerd worden.

Artikel 7. Garantie
7.1a De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering en is alleen van toepassing op nieuwe artikelen. Bij gebreken aan de artikelen dient de koper binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk (email of brief) contact op te nemen met delmau-shop.nl
7.1b Op gebruikte artikelen wordt geen garantie verstrekt tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle door Delmau-shop.nl geleverde gebruikte onderdelen zijn werkend en in omschreven staat gedemonteerd.
7.2 De garantie wordt alleen verstrekt aan de eerste eigenaar.
7.3 Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, garandeert Delmau-shop.nl de kwaliteit respectievelijk de goede werking van door derden geleverde producten en/of zaken, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de garantie die aan Delmau-shop.nl door zijn leveranciers wordt gegeven.
7.4 Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door Delmau-shop.nl geleverde producten en/of zaken zal Delmau-shop.nl de koper desgevraagd op de hoogte stellen. Door Delmau-shop.nl geleverde producten en/of zaken vallende onder de fabrieksgarantie, dienen ter garantiebeoordeling franco aan Delmau-shop.nl te worden gezonden. Delmau-shop.nl verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaanspraken van de klant naar de fabrikant.
7.5 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak zoals verkeerde montage.
7.6 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.
7.7 Montage – of installatiewerkzaamheden voor het herstel van de garantie komen niet voor garantievergoeding in aanmerking.
7.8 Indien de koper een beroep doet op een garantie, dient de koper Delmau-shop.nl na ontvangst van het beroep op garantie binnen 14 dagen in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van Delmau-shop.nl te bepalen plaats.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Delmau-shop.nl is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijk geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van door Delmau-shop.nl geleverde producten en/of zaken, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Delmau-shop.nl.
8.2 Delmau-shop.nl is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten en/of zaken ontstaan tijdens verzending ervan.
8.3 Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van Delmau-shop.nl nimmer verder dan de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
8.4 In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van Delmau-shop.nl uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Totdat alle vorderingen die Delmau-shop.nl heeft of zal verkrijgen op de klant, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde producten en/of zaken voor rekening en risico van de klant en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van Delmau-shop.nl.
9.2 De klant is niet bevoegd deze producten en/of zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.
9.3 Ingeval de klant enige verplichting uit een met Delmau-shop.nl gesloten overeenkomst niet nakomt, dan is Delmau-shop.nl zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten en/of zaken terug te nemen, terwijl de koper verplicht is de producten en/of zaken alsdan op eerste afroep franco aan Delmau-shop.nl te retourneren. Ingeval Delmau-shop.nl een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst/en ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Delmau-shop.nl tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.
9.4 De koper is verplicht Delmau-shop.nl onmiddelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten en/of zaken waarop op grond van van dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 10. Betaling
10.1 Betalingen dienen te geschieden netto volgens de procedure op de website.
10.2 Delmau-shop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om levering aan de klant onder rembours te doen plaatsvinden. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht alle uit voornoemde weigering voortvloeiende kosten aan Delmau-shop.nl te vergoeden.
10.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Delmau-shop.nl, via een door Delmau-shop.nl aan te wijzen rekening.
10.4 Alle kosten vallende op de inning van enig door de klant aan Delmau-shop.nl verschuldigd bedrag - gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk - zijn voor rekening van de klant. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval waarin Delmau-shop.nl zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
Artikel 11. Reclame, klachttermijnen, opschorting en ontbinding
11.1 Reclames, zoals op de uitvoering van de overeenkomst als ook op facturen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze schriftelijk en aangetekend zijn ingediend, binnen 8 dagen na kennisneming van het feit waarover gereclameerd wordt, of na toezending van facturen.
11.2 De koper dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt; of de zaken juist zijn geleverd; of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen overeengekomen; of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.3 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze direct door te geven aan Delmau-shop.nl.
11.4 Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Delmau-shop.nl.
11.5 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk gemeld te worden aan Delmau-shop.nl.
11.6 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
11.7 Retourzending door de klant, kunnen uitsluitend leiden tot ontbinding van de overeenkomst indien en voor zover Delmau-shop.nl zich hiermede akkoord heeft verklaard. De retourzending dient franco verzonden te worden en dient altijd vergezeld te gaan met een specificatie met vermelding van het factuurnummer waarmee de producten en/of zaken zijn gefactureerd.
11.8 Als overmacht wordt ondermeer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of zwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies van ondervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Delmau-shop.nl vallen.
11.9 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
11.10 Ingeval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door Delmau-shop.nl ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.
Artikel 12. Geschillen
12.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Delmau-shop.nl zulks onverminderd de bevoegdheid van Delmau-shop.nl om desgewenst de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever aan te spreken.
12.2 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
 • ATE Remdelen
 • Brembo Brakes
 • Febi
 • Tuningcenter Lowering
 • LUK
 • Sachs koppelingen
 • Orginele vw delen
 • audi
 • postnl
 • ideal
 • SKF
© 2010 - 2024 Delmau | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel